حساب های بانکی

حساب های بانکی

نام بانک
نام شعبه
شماره حساب
شماره کارت
شماره شبا
سامان
چهارباغ بالا (9522)
9522-40227487-1
0319 0002 8670 6219
IR79 0560 9522 0400 0227 4870 01
ملی
بورس اوراق بهادار تهران (695)
0104396581008
4955 9905 9975 6037
IR79 0170 0000 0010 4396 5810 08